Algemene bepalingen

 

 • Definities

 

In deze algemene leveringsvoorwaarden, offertes en overeenkomsten van en met Lextone B.V. hebben onderstaande begrippen de in dit artikel genoemde betekenis.

 1. Lextone: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lextone B.V., gevestigd aan de Energiestraat 5 C, 1411 AN, te Naarden.
 2. Business Partner: de wederpartij van Lextone die partij is bij de overeenkomst, of aan wie door Lextone een offerte is uitgebracht.
 3. Offerte: elke aanbieding tot het aangaan van een overeenkomst tussen Lextone en Business Partner.
 4. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Business Partner en Lextone, die            betrekking heeft op het door Lextone detacheren of anderszins te werk stellen bij Business Partner van werknemers of derden, het outsourcen van juridische diensten, het afsluiten van abonnementen en het bemiddelen met betrekking tot het afsluiten van abonnementen.
 5. Eindklant: rechtspersoon of natuurlijk persoon die klant, lid of medewerker van Business Partner is en / of vanwege deze relatie aanspraak kan maken op de dienstverlening van Lextone.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, Offertes en Overeenkomsten van en aan Lextone en op elke offerte en Overeenkomst die volgt op een eerder gesloten Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Elke afwijking van hetgeen in deze algemene leveringsvoorwaarden is bepaald is uitsluitend van toepassing, indien de afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Business Partner en Lextone in de Overeenkomst is vastgelegd.
 3. Algemene voorwaarden van Business Partner of derden, ongeacht aard of strekking, worden door de Lextone niet aanvaard en uitdrukkelijk afgewezen, tenzij deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk door Lextone zijn aanvaard voor of bij het aangaan van de Overeenkomst.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Lextone uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk onder opgave van een termijn voor aanvaarding anders is overeengekomen. In de periode tussen aanvaarding van de uitgebrachte offerte door Business Partner en het opmaken van de hierop gebaseerde Overeenkomst kan door Lextone een aanpassing in het aangeboden tarief worden doorgevoerd. Indien Business Partner niet met de aanpassing in het tarief instemt wordt de Overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Tot het moment van ondertekening van de Overeenkomst door Lextone kan Lextone door Business Partner niet worden verplicht diensten te verlenen.
 2. Lextone en Business Partner zijn aan de inhoud van de Overeenkomst eerst gebonden nadat deze door Lextone en Business Partner voor akkoord is ondertekend en door Lextone is terugontvangen en bevestigd, dan wel nadat partijen door handelen of nalaten hebben laten blijken met de inhoud van voornoemde Overeenkomst in te stemmen.
 3. Wijzigingen en / of aanvullingen in de Overeenkomst zijn slechts bindend ten opzichte van partijen indien zij schriftelijk worden overeengekomen.

4. Tarieven

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle door Lextone gehanteerde tarieven exclusief BTW en exclusief eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen.

5. Facturering en betaling

 1. Alle facturen van Lextone dienen binnen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald op een door Lextone aan te geven bankrekening. Business Partner is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting jegens Lextone te verrekenen met enige vordering van Business Partner of derden op Lextone.
 2. Bezwaren betreffende de factuur dienen door Business Partner binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en onder vermelding van redenen aan Lextone kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de facturen door Business Partner geacht worden onherroepelijk te zijn goedgekeurd.
 3. Uitsluitend betalingen aan Lextone zelf, dan wel aan een andere rechtspersoon die door Lextone tot ontvangen van betaling is gemachtigd, werken bevrijdend. Medewerkers van Lextone zijn niet bevoegd namens Lextone betalingen in ontvangst te nemen.
 4. In geval van niet of niet-tijdige betaling door Business Partner dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Business Partner rustende verplichting is Lextone gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, naar keuze, op te schorten, te staken en / of de Overeenkomst te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, onverminderd het recht van Lextone om nakoming van de ten gevolge van de opschorting of ontbinding geleden schade van de Business Partner te vorderen.
 5. Bij overschrijding van de termijn door Business Partner is Lextone gerechtigd tot de vergoeding van de wettelijke rente over het factuurbedrag zoals genoemd in artikel 6:119a BW, na verstrijken van voornoemde termijn tot de dag van betaling.
 6. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van Business Partner of eindklant. Hieronder zijn ook begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 50,-. Op het moment dat door Lextone rechtsbijstand is ingeroepen, dan wel de vordering ter incasso uit handen is gegeven zullen deze kosten zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Business Partner verschuldigd zijn. Indien hetgeen op basis van bovengenoemde percentage niet kostendekkend is heeft Lextone het recht om hogere kosten in rekening te brengen.

6. Overmacht

 1. Indien Lextone door overmacht niet geheel of gedeeltelijk tijdig haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan nakomen, heeft zij recht om naar keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel van de Overeenkomst geheel af te zien, zulks naar gelang de omstandigheden. Indien zich een geval van overmacht voordoet, is Business Partner niet gerechtigd tot schadevergoeding.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid die is ontstaan buiten de wil en toedoen van Lextone, welke van dien aard is geheel of gedeeltelijk dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Lextone kan worden verlangd.
 3. In gevallen van overmacht is Lextone verplicht met inachtneming van de regelen van de goede trouw met Business Partner te overleggen over het nemen van maatregelen en beperking van de schade voor betrokken partijen.

7. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst heeft de in de Overeenkomst genoemde duur.
 2. Ontbinding van de Overeenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang plaatsvinden door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling indien:
  1. Business Partner of Lextone de rechtbank verzoekt om haar eigen surséance van betaling of faillissement; een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of onder curatele of bewind wordt gesteld;
  2. Business Partner of Lextone in staat van faillissement komt te verkeren;
  3. Business Partner of Lextone een gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord aanbiedt of in liquidatie treedt;
  4. Beslaglegging op zaken of tegoeden ten laste van de Business Partner of Lextone plaatsvindt ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan een maand wordt gehandhaafd;
  5. Business Partner of Lextone zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert of zijn bedrijfsactiviteiten aan een derde overdraagt.
 3. Business Partner of Lextone is ingeval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van artikel 7.2 nimmer tot enige schadevergoeding of betaling jegens de andere partij gehouden, onverminderd het recht van Business Partner of Lextone op volledige schadevergoeding wegens niet-nakoming door de andere partij van zijn verplichtingen.
 4. Indien ontbinding van de Overeenkomst door Lextone op grond van dit artikel plaatsvindt, worden door deze ontbinding alle door Business Partner aan Lextone verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

8. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Lextone afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Lextone naar Business Partner beperkt tot maximaal hetgeen door Lextone in de betreffende contractperiode aan Business Partner in rekening is gebracht.
 2. De in artikel 8.1 bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van bewuste roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Lextone. Vergoeding van indirecte schade en / of gevolgschade door Lextone is volledig uitgesloten.
 3. Elke aansprakelijkheid van Lextone voor schade welke is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuiste informatie aan haar verstrekt door of wegens de Business Partner is uitgesloten.
 4. Voorwaarde voor ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Business Partner, na het ontstaan van de schade, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Lextone meldt en Business Partner zelf alles in het werk stelt of heeft gesteld om de schade zoveel als mogelijk te beperken.
 5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan en uiterlijk binnen een jaar na beëindiging van de toepasselijke Overeenkomst bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

9. Rechten van industriële en intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten en alle overige intellectuele of industriële eigendomsrechten evenals soortgelijk rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door Lextone aan Business Partner geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Business Partner of derden verrichte werkzaamheden of diensten komen uitsluitend toe aan Lextone.
 2. Business Partner vrijwaart Lextone van aanspraken van derden in verband met (eventuele) inbreuk van intellectuele eigendomsrechten, die is ontstaan door het door Lextone uitvoering geven aan de Overeenkomst. Onverminderd deze vrijwaringplicht is Lextone gerechtigd bij het opkomen van zodanige aanspraken de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet met terugwerkende kracht, te ontbinden, zulks onverminderd verdere rechten van Lextone.
 3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen wordt Business Partner geacht toestemming te hebben gegeven voor het door Lextone vermelden van de naam van Business Partner, evenals een aanduiding van de aard van de Overeenkomst in haar pers- en publiciteitsuitingen.

10. Geheimhouding

 1. Partijen zullen wederzijds vertrouwelijkheid in acht nemen omtrent alles wat hun bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis is gekomen en deze informatie niet aan derden verstrekken tenzij en voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Partijen verplichten zich met deze derden een gelijkluidende vertrouwelijkheidsverklaring vast te leggen.
 2. Indien één partij documenten, informatiedragers en / of andere bedrijfsmiddelen van de andere partij ontvangt blijft het eigendom hiervan bij die andere partij. Na aflopen van de Overeenkomst dienen deze documenten, informatiedragers en / of andere bedrijfsmiddelen te worden geretourneerd aan de oorspronkelijke eigenaar, of indien de andere partij hiertoe verzoekt, te worden vernietigd.
 3. De verplichting tot vertrouwelijkheid duurt ook voort na aflopen van de Overeenkomst.

11. Toepasselijk recht

Op alle Offertes en Overeenkomsten met Lextone gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Geschillen

 1. Partijen zullen zich inspannen in geval van een geschil eerst in overleg tot een gezamenlijke oplossing te komen.
 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten die zijn aangegaan met Lextone zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.