Algemene Voorwaarden Legal On Demand Lextone B.V.

 1. Deze Algemene Voorwaarden Legal On Demand van Lextone B.V.. liggen ter inzage ten kantore van Lextone B.V. te Almere aan de Wisselweg 33 (1314CB) en op https://lextone.eu/index.php/algemene-voorwaarden-legal-ondemand/. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Amsterdam onder nr. 32107571. 
 2. Lextone B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. 
 3. Deze algemene voorwaarden zijn, met algehele uitsluiting van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer, van toepassing op alle dienstverlening door of namens Lextone B.V., ongeacht of deze dienstverlening wordt verricht in de hoedanigheid van juridisch en niet juridisch medewerker, interim jurist, executeur, vereffenaar, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 member 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Lextone B.V.
 4. De algemene voorwaarden van Lextone B.V. zijn tevens van toepassing op:
  1. alle vennootschappen met wie Lextone B.V. een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en aandeelhouders;
  2. alle medewerkers, oud medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/waren aan of in dienst zijn/waren van Lextone B.V. en hun erfgenamen.
 5. Voor door de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Lextone B.V. niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van aantoonbare, grove nalatigheid of opzet van Lextone B.V.
 6. Voor zover Lextone B.V. verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan de geleverde dienst, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de geleverde dienst betrekking heeft. Lextone B.V. is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 7. Lextone B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
 8. Lextone B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken en/of gegevens die op verzoek van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer aan Lextone B.V. ter beschikking zijn gesteld.
 9. Lextone B.V. is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden die op verzoek en met toestemming van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomsten van Lextone B.V. worden ingeschakeld.
 10. Lextone B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer en neemt in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht.
 11. De uitvoering van de aan Lextone B.V. verstrekte opdrachten geschieden uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 12. Indien de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer de door Lextone B.V. gegeven (schriftelijke) adviezen, opgestelde processtukken en/of de inhoud van andere diensten aan derden verstrekt, is de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer jegens Lextone B.V. gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van Lextone B.V. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lextone B.V. niet gerechtigd van de verstrekte informatie gebruik te maken. Indien de toestemming wordt gegeven, is de derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 13. Bij het geven van een opdracht aan Lextone B.V. aanvaardt Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer dat Lextone B.V. haar tarieven kan wijzigen.
 14. Lextone B.V. declareert twee-wekelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van veertien dagen. Lextone B.V. is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend.
 15. Indien sprake is van consument-schuldenaar als opdrachtgever, worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:
  1. Minimumtarief
  2. 15% over eerste € 40,00
  3. 10% over volgende € 2.500,00
  4. 5% over volgende € 2.500,00
  5. 1% over volgende € 5.000,00
  6. 0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775 
 16. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf wordt in afwijking van het voorgaande aanspraak gemaakt op de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, althans een bedrag conform Rapport Voorwerk II.
 17. Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal Lextone B.V. aan de opdrachtgever een aanmaning versturen, waarin de opdrachtgever een termijn van 14 dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Lextone B.V. het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of compensatie gerechtigd is. Dit laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. Lextone B.V. is gerechtigd het door Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer in de betrokken of in andere zaken.
 18. Nederlands recht is exclusief van toepassing op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer en Lextone B.V. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

OMSCHRIJVING LEXTONE LEGAL ON DEMAND

Definities

 • Opdrachtgever: de partij, waaronder tevens begrepen Leden van Lextone (en RechtsAdvies of De Juridische Helpdesk), welke de door Lextone B.V. aangeboden diensten en producten afneemt.
 • Jurist: de aan Lextone B.V. verbonden jurist welke werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.
 • Lextone B.V. Members: Opdrachtgevers die een Member zijn geworden bij Lextone B.V. en onbeperkt kunnen bellen met een eigen jurist.

Omschrijving en voorwaarden dienstverlening

Membership

Wat houdt het Membership in?

 1. Met het Membership verkrijgen Opdrachtgevers onbeperkt telefonisch advies over zakelijke juridische vragen of kwesties van hun eigen Lextone B.V. jurist.
 2. De Lextone B.V. Jurist doet een conflict check of er geen tegenstrijdige belangen zijn met bestaande Opdrachtgevers van Lextone B.V.. Indien er sprake is van een conflicterend belang dan is de Lextone B.V. Jurist niet verplicht je bij te staan.
 3. Indien de Lextone B.V. Jurist voor Opdrachtgever kan optreden dan analyseert de Lextone B.V. Jurist jouw juridische positie aan de hand van de door jou verschafte informatie en geeft je vervolgens (uitsluitend) telefonisch advies.
 4. Het onbeperkt bellen met je eigen jurist is uitsluitend bestemd voor Opdrachtgevers  van het Lextone B.V., die een Membership  hebben afgesloten.
 5. Het Membership geldt niet voor aan Opdrachtgever gelieerde (dochter)ondernemingen, daarvoor dient een separaat abonnement te worden afgesloten.
 6. Het Membership is per e-mail opzegbaar aan het einde van elke kalendermaand, met inachtneming  van een opzegtermijn van één kalendermaand.
 7. De Lextone B.V. Jurist behandelt en adviseert alleen over vragen waarop uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is en waarin de Nederlandse rechter bevoegd is.
 8. Indien Opdrachtgever een Membership voor 12 maanden is aangegaan, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
  1. na de eerste periode van 12 maanden wordt het Membership telkens stilzwijgend verlengd voor een termijn van 12 maanden;
  2. na de eerste periode van 12 maanden kan de Opdrachtgever het Membership maandelijks opzeggen tegen het einde van de kalendermaand met in achtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand;
  3. Indien Lextone B.V. in de eerste periode van 12 maanden een korting geeft op een tarief, dan wel enige prijsactie onderneemt/aanbiedt, gelden deze kortingen/acties voor de eerste periode van 12 maanden. Na de eerste periode van 12 maanden is het normale tarief dat Lextone B.V. hanteert van toepassing;
  4. In afwijking van hetgeen is bepaald bij artikel 15 van deze algemene voorwaarden wordt het Membership jaarlijks vooraf gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Indien het Membership na de eerste periode van 12 maanden wordt opgezegd, zal Lextone B.V. een creditnota sturen voor de resterende aantal maanden van het Membership dat nog niet zijn gebruikt, maar wel al is betaald door Opdrachtgever.

2. Juridische diensten en producten

Omschrijving en voorwaarden dienstverlening

 1. De Lextone B.V. juristen leveren, naast het onbeperkt telefonisch advies, zakelijke juridische diensten en producten als nader omschreven in de documentatie en op de website van Lextone B.V. voor een vaste prijs per opdracht.
 2. Ook kan Opdrachtgever documenten of contracten laten screenen en aanpassen voor een vaste prijs.
 3. Om de belangen van de bestaande Lextone B.V. Opdrachtgevers  zo goed mogelijk te behartigen doet de Lextone B.V. Jurist eerst een conflict check of er geen tegenstrijdige belangen zijn met bestaande Opdrachtgevers van Lextone B.V.. Indien er sprake is van een conflicterend belang dan is de Lextone B.V. Jurist niet verplicht Opdrachtgever bij te staan.
 4. De Lextone B.V. Jurist behandelt uitsluitend  juridische zaken waarvoor geen advocaten monopolie geldt.
 5. Wanneer de levering of uitvoering van een juridische dienst of product naar redelijke en zakelijke opvattingen, exceptioneel meer tijd kost dan zullen de eventuele meerkosten tijdig met Opdrachtgever worden besproken, zulks immer in voorafgaand overleg met de behandelend jurist van Lextone B.V.
 6. De Lextone B.V. Jurist behandelt alleen zaken waarop Nederlands recht van toepassing is en waarin de Nederlandse rechter bevoegd is.

3. Zaakafhandeling

Omschrijving en voorwaarden dienstverlening

Wat houdt Zaakafhandeling in?

 1. Voor een vaste prijs kun je de gehele zaak uitbesteden bij Lextone B.V.. Bij Zaakafhandeling krijgt Opdrachtgever een vast contactpersoon en een pragmatische en kostenefficiënte afhandeling van de zaak.
 2. Om jouw belangen en de belangen van de overige Lextone B.V. Opdrachtgevers  zo goed mogelijk te behartigen doet de Lextone B.V. Jurist eerst een conflict check of er geen tegenstrijdige belangen zijn met bestaande Opdrachtgevers van Lextone B.V.. Indien er sprake is van een conflicterend belang dan is de Lextone B.V. Jurist niet verplicht jou bij te staan.
 3. De Lextone B.V. Jurist behandelt juridische zaken waarvoor geen advocaten monopolie geldt.
 4. De Lextone B.V. Jurist zal 12 tot 16 uur besteden aan de Zaakafhandeling bij minnelijke regeling. En 20 tot 24 uur bij de Zaakafhandeling in een procedure. Wanneer de zaakafhandeling redelijke en zakelijke opvattingen veel meer tijd vraagt dan zullen de meerkosten tijdig door de jurist van Lextone B.V. met Opdrachtgever worden besproken.

Eisende partij? Wat Opdrachtgevers kunnen verwachten van de Lextone B.V. Jurist.

 1. Bestuderen en overleg voeren over de door Opdrachtgever aangeleverde stukken en maken van een plan van aanpak.
 2. Opstellen van een brief aan de wederpartij, waarin de vordering wordt onderbouwd, dan wel een voorstel wordt gedaan tot een minnelijke regeling.
 3. Indien de wederpartij niet voldoet aan de vordering dan zal de Lextone B.V. Jurist in overleg met Opdrachtgever een dagvaarding opstellen en laten betekenen door de deurwaarder en de zaak verder aanhangig maken.
 4. De Lextone B.V. Jurist zal Opdrachtgever bijstaan bij één gerechtelijke zitting. Indien er meerdere zittingen plaatsvinden dan zullen de eventuele meerkosten tijdig met jou worden besproken.
 5. De juridische bijstand in een procedure loopt tot aan het uitgesproken vonnis, een vaststellingsovereenkomst bij minnelijke schikking, terugtrekking uit de procedure of indien anderszins blijkt dat de lopende procedure definitief tot een einde is gekomen. Een uit de procedure, opvolgende actie, zoals opstellen schadestaat, invorderings- of nakomingsprocedure, etc.,  zulks in meest brede zin opgevat, wordt door Lextone B.V. opgevat als een nieuwe advisering of zaakafhandeling.
 6. De kosten verbonden aan de procedure i.c. gerechtsdeurwaarder, griffierecht, reiskosten, ingeschakelde deskundige, vertalers en/of derden en eventuele proceskostenveroordeling komen voor rekening van Opdrachtgever.

Gedaagde partij? Wat Opdrachtgevers kunnen verwachten van de Lextone B.V. Jurist.

 1. Bestuderen en overleg voeren over de door Opdrachtgever aangeleverde stukken en maken van een plan van aanpak.
 2. De Lextone B.V. Jurist zal een eerste reactie aan de eisende partij sturen of een processtuk opstellen, indien er sprake is van een gerechtelijke procedure.
 3. De Lextone B.V. Jurist zal Opdrachtgever bijstaan bij één gerechtelijke zitting. Indien er meerdere zittingen plaatsvinden dan zullen de meerkosten tijdig met Opdrachtgever worden besproken.
 4. De juridische bijstand in een procedure loopt tot aan het uitgesproken vonnis, een vaststellingsovereenkomst bij minnelijke schikking, terugtrekking uit de procedure of indien anderszins blijkt dat de lopende procedure definitief tot een einde is gekomen. Een uit de procedure, opvolgende actie, zoals opstellen schadestaat, invorderings- of nakomingsprocedure, etc.,  zulks in meest brede zin opgevat, wordt door Lextone B.V. opgevat als een nieuwe advisering of zaakafhandeling.
 5. De kosten verbonden aan de procedure i.c. gerechtsdeurwaarder, griffierecht, reiskosten, ingeschakelde deskundige, vertalers en/of derden en eventuele proceskostenveroordeling komen voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Lextone B.V. zal de doorbelasting van kosten duidelijk specificeren.

Overige bepalingen

 1. Opdrachtgever zal de Lextone B.V. Jurist tijdig op de hoogte houden van de belangrijke ontwikkelingen in het dossier en ook tijdig alle gevraagde en relevante stukken toesturen.
 2. Indien blijkt dat Opdrachtgever  de Lextone B.V.  Jurist onvolledig of onjuist informeert dan is de Lextone B.V. Jurist gerechtigd zijn werkzaamheden neer te leggen. Opdrachtgever is  niet gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde bedragen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Lextone B.V. is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uitbetaalt in het desbetreffende geval.
 4. De algemene voorwaarden van Lextone B.V.  zijn uitsluitend van toepassing op iedere zakelijke relatie en opdracht tussen Lextone B.V. en Opdrachtgever en Opdrachtgever erkent de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst met Lextone B.V. te hebben ontvangen en akkoord te zijn met de toepasselijkheid daarvan.
 5. De Lextone B.V. Jurist behandelt alleen zaken waarop Nederlands recht van toepassing is en waarin de Nederlandse rechter bevoegd is.
 6. Onder ‘gerechtelijke procedure’ worden ook andere scheidsrechterlijke instanties als een geschillencommissie of een arbitragecommissie verstaan.
 7. Lextone B.V. is gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen als er na gerede inspanning en na overleg met Opdrachtgever geen uitzicht (meer) is op het gewenste resultaat. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot restitutie van betaalde bedragen.
 8. Indien Lextone B.V. de behandeling staakt op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever is Opdrachtgever  niet gerechtigd tot restitutie van betaalde bedragen.


Almere, Juli 2019