Algemeen

Lextone Legal Services (Lextone B.V.) biedt onder diverse labels (waaronder De Juridische Helpdesk) particulieren en ondernemers op abonnementsbasis toegang tot haar juridische servicecenter. De abonnees ontvangen juridisch advies via telefoon en e-mail. In sommige gevallen hebben abonnees van Lextone baat bij verdere inhoudelijke rechtshulp. Hiervoor bemiddelt Lextone naar externe deskundigen welke zijn aangesloten bij het haar netwerk.

Netwerk Externe Deskundigen

Het Netwerk Externe Deskundigen betreft een netwerk van onder meer advocaten, juristen en notarissen.

Uitgangspunten

 1. Een Externe Deskundige heeft geen verplichting een aangeboden zaak in behandeling te nemen. Lextone heeft geen verplichting één of meer zaken aan te bieden aan de Externe Deskundigen
 2. Externe Deskundigen die zijn aangesloten bieden abonnees  aantrekkelijke tarief afspraken. Het voordeel komt geheel ten gunste van de abonnee.
 3. In de bemiddelingsprocedure staan de wensen en voorkeuren van de abonnees van Lextone centraal.
 4. Lextone heeft noch direct, noch indirect financieel voordeel bij de bemiddeling naar de Externe Deskundige. Lextone ontvangt geen financiële vergoeding van de Externe Deskundige bij bemiddeling van een individuele zaak van een abonnee.

Aanmelden

 1. Externe Deskundigen kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier. Acceptatie vindt plaats na beoordeling door de directie van Lextone.
 2. De Externe Deskundige ontvangt uiterlijk binnen twee weken na inschrijving een bevestiging van de acceptatie of afwijzing. In geval van afwijzing zal deze worden gemotiveerd.

Voorwaarden

 1. Externe Deskundigen die zich aanmelden en worden geaccepteerd door Lextone gaan akkoord met de in deze voorwaarden genoemde bepalingen en handelen conform de in deze voorwaarden beschreven werkinstructies.
 2. Externe Deskundigen hanteren een duidelijk tarief aan de abonnee. Afspraken omtrent honorarium worden vooraf gemaakt en gecommuniceerd met de abonnee .
 3. Externe Deskundigen specificeren iedere factuur aan abonnees

 

Aanmelden zaak

 1. Het verzoek een zaak in behandeling te nemen zal via een e-mail aan de aangewezen contactpersoon van de Externe Deskundige worden verzonden.
 2. De contactpersoon is voor Lextone op alle werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur bereikbaar. Bij afwezigheid zorgt de contactpersoon voor vervanging.
 3. De contactpersoon bepaalt of de Externe Deskundige de zaak wil en kan behandelen. De contactpersoon laat dit uiterlijk binnen 4 werkuren aan Lextone weten.
 4. In geval de Externe Deskundige de zaak niet in behandeling neemt zal Lextone de zaak voorleggen aan een andere Externe Deskundige uit haar netwerk.

Behandeling

 1. Wanneer de Externe Deskundige de zaak in behandeling neemt, legt zij uiterlijk binnen één werkdag contact met de klant.
 2. De Externe Deskundige maakt rechtstreeks met de klant een afspraak voor een kort (max. 30 min) en gratis kennismakingsgesprek.

Afspraken met klant

De Externe Deskundige maakt rechtstreeks met de klant afspraken omtrent de wijze van behandelen en het te hanteren honorarium. De met de klant gemaakte afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging bevat tenminste:

 1. Het uurtarief*
 2. Kantoorkosten (indien van toepassing);
 3. Overig kosten (indien van toepassing).
  * mondelinge en schriftelijke communicatie met Lextone over een zaak wordt door de Externe Deskundige niet in rekening gebracht bij de klant, noch bij Lextone.

Sluiting dossierDe Externe Deskundige laat Lextone weten wanneer de zaak is afgesloten.

Overige voorwaarden

Vemelding

 1. De Externe Deskundige kan haar aansluiting op het Netwerk van Externe Deskundigen op haar website vermelden.
 2. Lextone zal vermelding kunnen maken van de aangesloten Externe Deskundigen op door haar beheerde website(s). Tenzij een Externe Deskundige expliciet bezwaar maakt tegen vermelding kan Lextone tevens vermelding maken van de aangesloten externe deskundigen en hun specialismen.